بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه مقدماتی آنالیز آماری با نرم افزار Graph pad prism

 

 

طول دوره: 4 ساعت                          نوع دوره: مجازی                              هزینه دوره: 120 هزار تومان

تاریخ شروع دوره :  19 اردیبهشت 1400

 

عناوین دوره :

 • آمار توصیفی
 • چهارچوب نمونه گیری
 • آزمون فرضیه
 • مقایسه میانگین چند جامعه
 • همبشتگی و رگرسیون
 • توزیع مجذور کای
 • آزمون non parametric
 • تعیین حجم نمونه
 •  
 
عملی :
 • آموزش نصب و فعال سازی نرم افزار گراف پد پریزم
 • آموزش اجرا تست های آماری،
 • XY ، column ، Grouped ، contingency ، survival ، parts of whole ، multiple variable ، nested

 

 

مخاطبین دوره : دانشجویان علوم پایه و علوم پزشکی