بستن
FA EN AR RU FR CHI

روش های پایه عملی در کشت سلول های جانوری

 

 

طول دوره: 16 ساعت                          نوع دوره: مجازی                              هزینه دوره: 300 هزار تومان

تاریخ شروع دوره :  27 و 28  شهریور 1400 ، ساعت 9 تا 15 هر روز

 

 

عناوین دوره:

    نظری:

           ✓ شرایط و تجهیزات آزمایشگاه کشت سلول جانوری
           ✓ محیط های کشت سلول   
           ✓ منابع سلول جانوری و انسانی برای کشت در آزمایشگاه
           ✓ اهمیت استریلیزاسیون و کاربرد روشهای مختلف آن در کشت سلول جانوری
           ✓ روش های شمارش سلولی، تهیه رقت های سلولی و محاسبه ی زنده مانی سلولی
           ✓ شرایط نگهداری سلول ها در حالت انجماد
           ✓ روش پاساژ سلولی
 
    عملی:
           ✓ آشنایی با تجهیزات اتاق کشت و وسایل مصرفی
           ✓ روش های جداسازی سلول از بستر و محیط کشت سلولی
           ✓ شمارش سلول با استفاده از روش تریپان بلو
           ✓ آشنایی با نحوه ی تهیه ی محیط کشت مناسب و نحوه ی پاساژ سلولی
           ✓ فریز سلول با استفاده از DMSO
           ✓ دفریز کردن سلول و کشت مجدد 
 
 
پیش نیاز دوره : آشنایی با علوم زیستی و سلولی
 
مخاطبین دوره : دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های زیست شناسی، پزشکی و پیراپزشکی