بستن
FA EN AR RU FR CHI

تعداد دوره ها ،ساعات برگزاری و نفر ساعت در سال 98

تعداد دوره ها ،ساعات برگزاری و نفر ساعت در سال 98


 

تعداد دوره ها ،ساعات برگزاری و نفر ساعت در سال 98

 

آمار در سال 98 به شرح زیر می باشد.