دوره های مجازی راه و شهرسازی

در این دپارتمان برگزاری دوره های زیر برنامه ریزی شده است:

 

مدیریت سبز

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 

اطلاعات مربوط به دوره های آتی در همین دپارتمان قرار خواهند گرفت.