دوره های مجازی

در این دپارتمان برگزاری دوره های زیر برنامه ریزی شده است:

عکاسی پایه مجازی

عکاسی پیشرفته مجازی

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس

تحلیل گری در بازار  بورس

Autocad 2D

3DsMax

 

اطلاعات مربوط به دوره های آتی در همین دپارتمان قرار خواهند گرفت.