بستن
FA EN

آموزش نرم افزار SPSS

 

 

طول دوره: 6 ساعت                        شیوه آموزشی: مجازی                              هزینه دوره: 250 هزار تومان

شروع دوره: 2 شهریور 1401(روز های چهارشنبه، شنبه و دوشنبه ساعت 16 الی 18)

 

 

لینک ثبت نام

 

 

عناوین دوره :

  نظری:

 • مرور مبانی فلسفی جنبش روش شناختی کمی
 • مراحل اجرایی یک پژوهش کمی
 
  عملی :
 • تشکیل فایل داده ها ( Data View و Variable View) و نحوۀ ورود داده ها (Entering Data)
 • پردازش داده ها(خطایابی؛ تجدید طبقه بندی (کدگذاری مجدد Recode مقیاس سازی (Compute))
 • معیارهای سنجش مقبولیت تحقیق :    1-  سنجش اعتبار ابزار اندازه گیری (Validity)( تحلیل عاملی، اعتبار همگرا-واگرا و ...) 

                                                          2- سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری (Reliability)( آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و .....)

 • نحوه ارائه گزارش :  1- گزارش توصیفی     

                                2- گزارش تحلیلی

 • جداول توزیع فراوانی
 • نمودارها (نمودار ستونی، نمودار ستونی سه بعدی، نمودار خطی، نمودار ناحیه ای، نمودار داریره ای، نمودار جعبه ای، نمودار ستونی خطا، نمودار هرم جمعیتی و ...)
 • شاخص های گرایش به مرکز (Measures of Tendency)
 • شاخص های گرایش به پراکندگی (Measures of Dispersion)
 • توصیف شکل توزیع داده ها: 

      *  توزیع نرمال (طبیعی، Normal Distribution):

                  ** روش های آزمون نرمال بودن توزیع داده ها: 

                               *** روش های عددی (Numerical)

                               *** روشهای گرافیکی (Graphical)

     * توزیع استاندارد (Standardized Distribution)

     * توزیع متقارن (Symmetric) و نامتقارن (Asymmetric)