بستن
FA EN AR RU FR CHI

آموزش نرم افزار SPSS ویژه دانشجویان علوم انسانی

 

 

طول دوره: 6 ساعت                          نوع دوره: مجازی                              هزینه دوره: 200 هزار تومان

شروع دوره: 16 آذر 1400

 

 

لینک ثبت نام

 

 

عناوین دوره :

  نظری:

  • مرور مبانی فلسفی جنبش روش شناختی کمی و مراحل اجرایی یک پژوهش کمی
 
  عملی :
  • تشکیل فایل داده ها ( Data View و Variable View) و نحوۀ ورود داده ها (Entering Data)
  • پردازش داده ها(خطایابی؛ تجدید طبقه بندی (کدگذاری مجدد Recode مقیاس سازی (Compute))
  • معیارهای سنجش مقبولیت تحقیق :    1-  سنجش اعتبار ابزار اندازه گیری (Validity)( تحلیل عاملی، اعتبار همگرا-واگرا و ...) 

                                                          2- سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری (Reliability)( آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و .....)

  • نحوه ارائه گزارش :  1- گزارش توصیفی     

                                2- گزارش تحلیلی

  • جداول توزیع فراوانی
  • نمودارها (نمودار ستونی، نمودار ستونی سه بعدی، نمودار خطی، نمودار ناحیه ای، نمودار داریره ای، نمودار جعبه ای، نمودار ستونی خطا، نمودار هرم جمعیتی و ...)
  • شاخص های گرایش به مرکز (Measures of Tendency)
  • شاخص های گرایش به پراکندگی (Measures of Dispersion)
  • توصیف شکل توزیع داده ها: 

      *  توزیع نرمال (طبیعی، Normal Distribution):

                  ** روش های آزمون نرمال بودن توزیع داده ها: 

                               *** روش های عددی (Numerical)

                               *** روشهای گرافیکی (Graphical)

     * توزیع استاندارد (Standardized Distribution)

     * توزیع متقارن (Symmetric) و نامتقارن (Asymmetric)      

 

 
 

مخاطبین دوره : دانشجویان علوم انسانی (مقاطع کارشناسی و بالاتر)