آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS

 

 

طول دوره: 20 ساعت                        شیوه آموزشی: مجازی                              هزینه دوره: 350 هزار تومان

شروع دوره: 24  بهمن 1401 (دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 18)

 

لینک ثبت نام 

 

عناوین دوره :

  • آشنایی با SPSS و ساختار آن
  • تعریف متغییر و ورود داده ها به SPSS
  • بررسی اولیه داده، شناسایی و اصلاح داده های پرت
  • تحلیل آمار توصیفی(شاخص های مرکزی و پراکندگی)
  • ترسیم نمودارهای آماری
  • ضرایب همبستگی و رگرسیون خطی ساده
  • آزمون های مقایسه میانگین ( آزمون های t استیودنت، آزمون تجزیه وارانس یک طرفه (ANOVA))