ورک شاپ رزین

 

عناوین دوره

 

 نظری :

 آشنایی ، با هنر رزین و توضیحاتی درباره فلویر آرت و کارایی های رزین

  عملی :

آموزش تکنیک دریا

آموزش تکنیک ژئو

آموزش گل وسط کاررزینی

آموزش چشم نظر رزینی

آموزش سینی در قالب

آموزش ظروف حجمی و کاربردی

آموزش زیر لیوانی کفه دار چوبی

آموزش تکنیک میکروبی