بستن
FA EN AR RU FR CHI

آزمونهای بتن

سرفصل ها:

* انجام اسلامپ

* نحوه نمونه گیری بتن

* نحوه شکستن بتن سخت شده و تعیین مقاومت

* نحوه محاسبه وزن حجمی بتن تر و بتن سخت شده

 تجهیزات لازم :جک بتن شکن ،ترازو ،اسلامپ،قالبهای بتن