بازرسی جوش در ساختمان

 

سرفصل

آشنایی با فرآیند متنوع جوشکاری در سازه های ساختمانی همچون SMAW.SAW

·       آشنایی با متغیرهای منابع تغذیه و دستگاه های جوشکاری و تاثیر آنها بر کیفیت جوش در سازه

·       مواد مصرفی مورد نیاز با توجه به نوع فرآیند جوشکاری اعم از الکترود، سیم جوش و پودر جوشکاری

·       معرفی استانداردها و کاربرد آنها در سازه

·       بررسی و نحوه آماده سازی طرح های اتصال از نظر مهندسی جوش و الزامات تحت استاندارد AWS DI.I

·       معرفی مدارک مورد نیاز جوشکاری (WPS.PQR.QC.P)

·       روشهای تایید جوشکار و نحوه کنترل آن (معرفی وضعییت های مختلف تحت الزامات AWS DI.I)

·       تست های مخرب و غیر مخرب (تست کشش، خمش و سایش ( MT.UT.PT.VT)