اصول انتخاب مصالح ساختمانی

 

سرفصل

*  آشنایی با انواع مصالح از لحاظ جنس با نگرشی بر مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

·       مصالح متداول (قدیمی) در ساختمان و تشخیص کیفیت و عملکرد آنها

·       مصالح جدید در عرصه ساخت و ساز و تشخیص کیفیت و عملکرد آنها

* انتخاب مصالح بر اساس موقعیت بنا

·       تاثیرات موقعیت بنا در نحوه انتخاب مصالح در اقلیم و جغرافیای خاص

·       آشنایی با مصالح مناسب جهت اقلیم های متفاوت

*انتخاب مصالح با توجه به نوع سازه و دیتیلهای اجرائی آن

·       مصالح مناسب سازه های صنعتی و سوله ها

·       مصالح مناسب سازه های آجری و بنایی

·       مصالح مناسب سازه های بتنی و فلزی

* انتخاب مصالح بر اساس عملیات اجرایی ساخت و ساز

·       مصالح مناسب جهت بلند مرتبه سازی

·       انبوه سازی (مصالح مناسب صنعتی سازی)

روش های ساخت و ساز

* آشنایی با انواع روشهای ساخت و ساز

·       ساخت و ساز به صورت لوکس و بلند مرتبه سازی

·       روشهای ساخت و ساز صنعتی

* آشنایی با انواع روشهای ساخت و ساز صنعتی

·       آشنایی با سیستم قالب تونلی

·       آشنایی با سیستم Insulating concret farame) ICF

·       آشنایی با سیستم SISMO

·       آشنایی با سیستم Lighting stracture farame) LSF

·       آشنایی با سیستم بتن درجا

آشنایی با ساخت و ساز لوکس و بلند مرتبه سازی

·       تاثیرات طراحی با بکارگیری الحاقات و مشاعات ویژه در بلند مرتبه سازی

·       استفاده از متریالهای عملکردی و تزئینی با دیتی های اجرایی ویژه در محل های مناسب

·       استفاده از روش هوشمند سازی (BMS)