نحوه تنظیم قرارداد های متداول در ساخت و ساز

 

سرفصل

تعریف قانون و انواع آن در حقوق ایران

·       مراجع تدوین و تصوییب قوانین در ایران

·       تعریف عقد / قرارداد در قانون مدنی

·       شرایط اساسی صحت قرارداد

·       انواع عقد / قرارداد / شرایط قراردادی و انواع آن

·       اشخاص در قانون ایران و انواع آنها

·       نکات مهم در هنگام تنظیم قرارداد با پیمانکاران جزء

قرارداد اسکلت بتنی

قرارداد ساخت و نصب اسکلت فلزی

کاشی کاری، چاه کنی، نقاشی، خاکبرداری

- سقف کاذب و رابیتس بندی، سنگ کاری

تأسیسات مکانیکی و برقی، کانال کشی