کارگاه عملی طرح تا عمل همبندی اصلی در ساختمان های مسکونی و صنعتی

 

 

 نوع دوره: کارگاه عملی یک روزه                                                           هزینه دوره: 70 هزار تومان

 تاریخ شروع دوره :  9 اردیبهشت 1401                                                   مدرس: دکتر امین گشتی

 

 

لینک ثبت نام