آزمونهای مصالح ساختمانی

 سرفصل ها:

* آزمون رد شده از الک 200

* آزمون دانه بندی مصالح و ریز دانه ودرشت دانه

* آزمون ضریب تطویل وتورق

* آزمون تعیین ضریب شکستگی در یک جبهه یا دوجبهه استاندارد 302آزمون لس آنجلس 

 منابع وماخذ :استاندارد302

تجهیزات لازم : همه لوازم موجود در آزمایشگاه