بستن
FA EN AR RU FR CHI

آشنایی با استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی

مدت:      24  ساعت                             حد نصاب:         15  نفر                               شهریه:   400هزار تومان

 

پیش ثبت نام

زمان برگزاری : دی 98

-------------------------------------------------

با ارائه گواهی معتبر دانشگاه گیلان و تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاهی

سرفصل ها:

 -        مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی

 -       آشنایی با 12 استاندارد بخش عمومی

 -      آموزش نظام حسابداری بخش عمومی شامل حسابداری عملیات جاری

 -       حسابداری حقوق و مزایا

 -       حسابداری عملیات سرمایهای

 -       حسابداری درآمدها

 -       حسابداری وجوه سپرده

 -      حسابداری موارد خاص

 -       تهیه صورت وضعیت مالی

      - تهیه صورت تغییر در وضعیت مالی،

 -      نحوه ارائه اطلاعات بودجهای
      - نحوه تهیه یادداشتهای توضیحی 
      - شرایط انتقال حسابها
      - تهیه صورت مغایرت بانکی